ລົງຊື່ໃໝ່ບ່ອນນີ້

ລັກການໃນການປ່ຽນຊື່ມີດັ່ງນີ້: ອີເມລເກົ່າທີ່ທຳການບັນທຶກເຂົ້າສູ່ລະບົບກ່ອນໜ້ານີ້ ເພື່ອເປັນລັກຖານວ່າທ່ານເຄື່ຍເຂົ້ານຳໃຊ້ລະບົບນີ້ມາແລ້ວ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ທີ່ນີ້ ?

ໂດຍການປ້ອນຊື່ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ